تبلیغات
معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه - یادگیری حرکتی
شنبه 16 دی 1391  08:10 ق.ظ

عوامل سه گانه زیر برای اکثر مهارتها بسیارمهم است

- ادراک ویژگیهای نسبی محیطی.                      - تصمیم گیری درباره نوع اجرا،محل وموقع اجرای آن.

- فعالیت عضلانی سازماندار به منظور اجرای حرکات.

فرایند های اصلی وزیر بنایی حرکات

1- فرایندهای حسی یا ادراکی                               2- فرایند های تصمیم گیری

3- فرایندهای کنترل یا ایجاد حرکت.                      4- فرایندهای یادگیری.

تمام این فرایندهای مختلف در کلیه مهارتهای حرکتی دخالت دارند،لذانبایدتصورکنیم که کلیه مهارتهایکسانند.

طبقه بندی مهارتها:

- مهارتهای باز                               - مهارتهای بسته                             

- مهارتهای مجرد                           - مهارتهای زنجیره ای                                - مهارتهای مداوم

مهارت باز:

یک روش برای طبقه بندی مهارتها این است که میزان ودامنه پایداری وثبات وضعیت محیطی را بتوانیم پیش بینی کنیم. مهارت باز،حرکتی است که درموقع اجرای آن محیط وشرایط محیطی،متغیروغیرقابل پیش بینی است. اجراکننده باید برای اجرای موفقیت آمیز چنین مهارتی،متناسب با حرکت شیءیاتغییر ویژگیهای محیط عمل نماید،مثال:مهارتهایی مثل رانندگی با اتومبیل،پیاده روی،ضربه زدن به یک توپ تنیس متحرک وگرفتن توپ،همگی جزءمهارتهای حرکتی باز به شمار می روند

مهارت بسته:

مهارت بسته حرکتی است که درموقع اجرای آن محیط وشرایط محیطی ثابت وقابل پیش بینی است. مانند اجرای یک برنامه ژیمناستیک وشنا کردن د ریک خط آزاددراستخر،پیاده روی یاتیراندازی باکمان به هدفی ثابت. درهریک ازاین مهارتها،اجرا کننده می تواند زمانی که آماده انجام عمل است آن را آغاز ومهارت را مطابق میل خود اجرا کند. در مهارتهای بسته اجراکننده از قبل وبدون اینکه تحت فشار زمان باشد می تواند تقاضاهای محیطی وحرکتی راازپیش ارزیابی نموده،پاسخهای حرکتی خود را ازقبل سازمان بدهدوبدون نیاز به تغییر دادن،آنهاراپیاده کند.

مهارت بسته

 

مهارت باز

 

محیط قابل پیش بینی

ژیمنا ستیک

تیر اندازی با کمان

 

محیط غیر قابل پیش بینی

بازی فوتبال

کشتی گرفتن

طرح دومی که برای طبقه بندی مهارتها مورد توجه واقع می شودآن است که تا چه میزان واندازه یک حرکت جریان دارد یا اینکه کوتاه ومجرد عمل می شود. این نوع مهارتهاعبارتند از :مهارت مجرد، مهارت مداوم ومهارت زنجیره ای.


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها