تبلیغات
معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه - یادگیری حرکتی
یکشنبه 17 دی 1391  08:10 ق.ظ

مهارت مجرد:

مهارت مجرد بطور روشن نقطه شروع آن مشخص است ودر زمانی بسیار کوتاه اجرا می شود.مانند شوت کردن یک توپ یا آتش کردن تفنگ. مهارتهای مجرد د رورزشهای مختلف بسیار مهم هستند بطوری که اکثر مهارتها مانند ضربه زدن،پاس دادن وپرتاب کردن در یک لحظه وبه طورمجرد انجام داده می شود.

مهارت مداوم:

مهارت مداوم  مهارتی است که آغاز وپایان مشخصی ندارد ورفتار اجرا کننده مدت زیادی جریان دارد،مانند شنا کردن ،دویدن یا دوچرخه سواری کردن . بنابر این در یک طرف پیوستار مهارت مجرد قرار داردو در طرف دیگر مهارت مداوم اما دربین این دو پیوستار یک مهارت وجود داردبنام مهارت مهارت زنجیره ای.

 مهارت زنجیره ای:

شامل گروهی ازمهارتهای مجردند که زنجیروار به هم متصل شده،وپشت سرهم اجرامی شوند تاعمل پیچیده ومشکلتری را به وجود آورند.  مهارتهای زنجیره ای باید درجای خودعمل شوند تا نتیجه کار موفقیت آمیز باشد.مثل تعویض دنده در هنگام رانندگی .یاحرکات زمینی در ژیمنا ستیک ویاعبور از بین موانع د راسکی. تفاوت مهارتهای زنجیره ای با مهارتهای بازدراین است که مهارتهای زنجیره ای درزمان نسبتا بلندتری اجراوبه یگدیگر متصل می شوند.بااین وجود دارای نقطه شروع وپایان قابل تشخیصی است.

مهارتهای مجرد

مهارتهای زنجیره ای

مهارتهای مداوم

شروع وپایان مشخص

حرکات مجرد ومتصل به هم

شروع وپایان نامشخص

 

پرتاب دارت(تیر)به هدف

چکش زدن روی میخ

هدایت وراندن اتومبیل

 

گرفتن توپ در هوا

کار کردن د رخط تولید

شنا کردن

 

تیراندازی با تفنگ

برنامه ژیمنا ستیک

 

 

مهارت حرکتی:

دریک مهارت حرکتی،تعیین کننده اصلی موفقیت کیفیت اجرای خود مهارت است دراینجا ادراک و تصمیم گیری درباره نوع حرکت تقریبا دخالت ندارد،برای مثال پرش کننده ارتفاع بخوبی میداند که دقیقا چه حرکتی را باید اجرا کند(پرش وعبور ازروی مانع)لیکن مهم این است که حرکات باید طوری انجام شودکه موثر واقع شودتا پرش کننده به حداکثر ارتفاع برسد.

مهارت شناختی:

درمهارت شناختی تصمیم گیری د رخصوص انتخاب ونوع حرکت بسیار مهم است.مثال:در بازی  شطرنج مهم نیست که تغییر محل مهره ها با سرعت ویا به نرمی انجام شود،مهم آن است که بازیکن بداند چه مهره ای را د رکجا ود رچه موقع حرکت دهد تا حداکثر نتیجه را درمقابل حریف به دست آورد. بطور اختصار مهارت شناختی عمدتا به انتخاب نوع حرکت وابسته است،درصورتی که مهارت حرکتی به کیفیت وچگونگی اجرای مهارت اهمیت بیشتری می دهد.

مهارتهای حرکتی

مهارتهای شناختی

حداقل تصمیم گیری

حداقل کنترل حرکتی

حداکثر کنترل حرکتی

حداکثر تصمیم گیری

پرش ارتفاع  و  وزنه برداری

مربیگری  و  بازی شطرنج


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها