تبلیغات
معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه - یادگیری حرکتی
دوشنبه 18 دی 1391  07:11 ق.ظ

پردازش اطلاعات وتصمیم گیری:

یکی ازمهمترین عوامل اجرای ماهرانه،تصمیم گیری است.تصمیم گیری درباره اینکه چه کاری را باید انجام دهیم وچه چیزی را نباید انجام دهیم واین تصمیم گیری هادرشرایط ویژه بایستی به سرعت وبا ضریب اطمینان بسیارخوب انجام شود.

رویکرد پردازش اطلاعات دراجرای مهارتهای انسان:                                                                                                                       درونداد             انسان              برونداد

مراحل پردازش اطلاعات:

- شناسایی محرک.                     - گزینش پاسخ.                    - برنامه ریزی پاسخ.

در مراحل مختلف پردازش اطلاعات دردستگاه حرکتی چه اعمالی صورت می گیرد؟

1- مرحله شناسایی محرک: در مرحله اول،وظیفه دستگاه حرکتی تشخیص آن است که آیا محرکی ارائه شده یا نه واگر ارائه شده آن راشناسایی کند. شناسایی محرک اصولا یک مرحله حسی است که در آن اطلاعات دریافت شده ازمحیط به وسیله

منابع مختلفی مانند بینایی،شنوایی،لامسه،بویایی تجزیه وتحلیل می شود.

2-مرحله گزینش: فعالیت این مرحله وقتی شروع می شود که اطلاعات لازم درباره ماهیت محرک محیطی از مرحله قبلی فراهم شده باشد. در مرحله گزینش باتوجه به شرایط محیطی،وظیفه تصمیم گیری درباره نوع حرکت است.دراین مرحله از بین حرکات صورت گرفته یک حرکت انتخاب می شود،مانند پاس دادن یا شوت کردن به طرف حلقه.

3-مرحله برنامه ریزی پاسخ: این مرحله بلافاصله بعد از تصمیم گیری درباره نوع حرکت آغازمی شود.این مرحله وظیفه دارد که دستگاه حرکتی را برای حرکت مورد نیاز سازماندهی کند.بنابراین پیش ازانجام حرکت،دستگاه حرکتی باید سطوح پایین تر عصبی درساقه مغزونخاع شوکی راآماده کند.

زمان واکنش وتصمیم گیری:

زمان واکنش نشان دهنده بسیار مهم سرعت تصمیم گیری وکارایی آن است.زمان واکنش به فاصله زمانی بین ارائه غیر منتظره محرک تا شروع پاسخ گفته می شود.مثال:مسابقه دوی سرعت.

زمان واکنش چه زمانی آغاز می شودوچه زمانی به اتمام می رسد؟ زمان واکنش وقتی آغار می شود که محرک ارائه شده است وهنگامی به پایان می رسدکه پاسخ شروع شده باشد. بنابراین زمان واکنش مجموع سه مرحله پردازش اطلاعات است.هرعاملی کهیکی ازمراحل پردازش اطلاعات را طولانی کند باعث افزایش زمان واکنش میشود.


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها