تبلیغات
معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه - یادگیری حرکتی
چهارشنبه 20 دی 1391  07:10 ق.ظ

پیش بینی:

  پیش بینی کردن برای تقلیل تاخیر یکی از روشهای مناسب برای فایق آمدن برزمان واکنش طولانی این است که اجرا کننده بتواند وقوع محرک را پیش بینی کند.پیش بینی کند که چه حادثه ای در محیط وچه زمانی واقع خواهد شد.بنابر این اجرا کننده میتواند اطلاعات را از پیش پردازش کند. افراد ماهر می دانند که کدام محرک احتمالا در کجاودرچه زمانی ظاهر خواهد شد.  مثال دفاع بازیکن والیبال در هنگام فرود توپ

پیش بینی به دو صورت انجام می شود:                             1- فضائی                                2- زمانی

- یکی پیش بینی اینکه درمحیط چه اتفاقی خواهد افتاد، مثلا پیش بینی اینکه حریف در بازی تنیس ضربه محکم خواهد زد یا ضربه لوپ این امر باعث می شود که به طور موثری جاگیری کنیم.(پیش بینی فضایی)اطلاعات فضایی به ورزشکار کمک می کند تا حرکت را از پیش سازماندهی کند.

 گاهی مواقع اجرا کننده می داند که چه حادثه ای اتفاق خواهد افتاد،اما نمی داند که آن واقعه د رچه زمانی روی خواهد داد.این پدیده را(پیش بینی زمانی) می گویند. مثال:بازیکن مدافع زمان شوت زدن بازیکن حریف را پیش بینی می کند.

فواید پیش بینی: پیش بینی های فضایی وزمانی هرکدام به نوعی برای ورزشکار مفید است.اگر ورزشکار بتواند هر دو را همزمان پیش بینی کند (زمان واکنش را به حداقل رسانده).

عوامل اثر گذار برزمانبندی پیش بینی:

1-قابل پیش بینی بودن محرک                                               2-مقدار سرعت محرک

3-مدت زمانی که صرف مشاهده ومرور محرک شده                      4-مقدار تمرین

5-سن اجرا کننده

راهبردهای پیش بینی:

-راهبرداول :این است که برای جلوگیری ازپیش بینی درست حریف، هرچه ممکن است حرکات را به طور غیر منتظره وتصادفی انجام دهیم.(چه در نوع وچه درزمان اجرا).این امرباعث می شود که حریف نتواند به طورموثرپیش  بینی کند،دراین حالت حریف مجبورمی شود که بدن پیش بینی وفقط ازطریق عکس العمل حرکت کند.

- راهبرددوم:راهبرد دوم این است که به حریف اجازه پیش بینی بدهید ولی نهایتا  حرکتی را انجام دهید که مخالف پیش بینی اوست.مثال:زننده پنالتی درفوتبال اگر بتوانید حریفتان را به دام پیش بینی نادرست قرار دهیدبراو برتری خواهید یافت. لذا رمز موفقیت در این است که حرکات را تصادفی وغیر قابل پیش بینی انجام دهید.

تصمیم گیری واجرا تحت تنش وانگیختگی:

تعریف انگیختگی: انگیختگی را میتوان سطح هیجان یا فعالیت به وجود آمده دردستگاه عصبی مرکزی تعریف کرد. بنابر این سطح پایین انگیختگی به حالتهای شبیه به خواب است وسطوح بالای آن با حالتهای هوشیاری وآشفتگی شدید همراه است.


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها