تبلیغات
معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه - یادگیری حرکتی
شنبه 23 دی 1391  08:10 ق.ظ

کاربرد های مربوط به ارزشیابی یادگیری

1-در مرحله تمرین، سطح اجرا به وسیله عوامل متعددموقت کاملا تغییرمی یابند،چنین سطوحی را برای ارزشیابی ونمره دادن انتخاب نکنید.

2-پیشرفت یادگیری هر فردرابااستفاده ازآزمون انتقال یایادداری ارزشیابی کنید.

3-این آزمون باید نسبتا از مرحله تمرین جدا باشدوپس از استراحت انجام گیرد.

4-سطح پیشرفت افراد مختلف باید در شرایطی ارزشیابی شود که فرد خسته نباشد ومدتی از تمرین گذشته باشد.

نکات اصلی مفهوم انتقال

- انتقال را میتوان به عنوان افزایش یا کاهش تبحر در یک تکلیف،درنتیجه تمرین یا تجربه در یک تکلیف دیگر تخمین زذ.

- انتقال یا منفی است یا مثبت.این امر به ویژگیهای تکلیف بستگی دارد.

- انتقال را می توان به صورت تقریبی از درصد پیشرفت در تکلیف ملاک که از تمرین تکلیف قبلی ناشی می شود تخمین زد.

تعلیم یا تمرین برای انتقال

انواع انتقال:                            1-انتقال نزدیک                                  2-انتقال دور

انتقال نزدیک : یک جنبه مهم در بسیاری از زمینه های تمرینی دامنه ای است که تمرین درآن دامنه به زمینه های مشابه دنیای واقعی منتقل می شود.این پدیده به انتقال نزدیک معروف است که درآن هدف،یادگیری تکلیفی نسبتا با تکلیف تمرینی است.مثال:تمرین بسکتبال وکسب مهارت د رطول هفته برای اجرای مسابقه.

انتقال دور: آموزش مهارتها برای فراگیرندگان برای پیشرفت قابلیتهای عمومی ترومورد استفاده قرار گرفتن آن در سالهای بعد.مثال:آموزش پرتاب،پرش ودویدن وانتقال این فعالیتها به آینده در زمینه های متفاوت است.

بهترین سنجش انتقال یادگیری عملکرد تکلیف ملاک است(شرکت در یک بازی یا مسابقه)


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها