تبلیغات
معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه - یادگیری حرکتی
دوشنبه 25 دی 1391  08:10 ق.ظ

انگیزش برای تمرین: بعضی از فراگیرنده گان همیشه در هدف معلم برای یادگیری مشارکت نمی کنند.فراگیرنده ای که اصلا برانگیخته نشده است،تمرین نمی کند ویادگیری اوکم یا ناچیز است. معلمان ومربیان چگونه می توانند این انگیزش را برای یادگیری فراهم کنند؟

1-معرفی مهارت برای ایجاد انگیزه: مثل نمایش بازیهای گرهی یا انفرادی در سطح جهانی یا المپیک

2-هدف گزینی برای یادگیری: معلم باید شاگرد را تشویق کند که برای خود اهدافی واقعی تعیین کندکه با تمرین وتلاش قابل دسترسی باشد.

یادگیری مشاهده ای:

وسایل کمک آموزشی بصری،مانند فیلم,یا نوارویدئو،نمایش مهارت توسط فراگیرنده ماهر یا مربی،مکمل خوبی برای آموزشهای پیش از تمرین است.این فرایند،رایادگیری مشاهده ای می گو.یندکه در آن فراگیرنده اطلاعات را از طریق تماشای اجرای دیگران به دست می آورد.

اصول بنیادی تمرین:

مهمترین نکته ای که باید در امر تمرین ویادگیری به آن توجه کرد، یکی مقدار تمرین ودیگری کیفیت تمرین.

مهمترین عامل یادگیری تمرین است.وبرای تکمیل مهارت ،تمرین بسیار لازم است در کنار تمرین زیاد کیفیت تمرین هم اهمیت دارد.

یادگیری در مقابل اجرا در طول تمرین:

معلمان ومربیان هنگام هدایت کردن ودستورالعمل دادن به شاگردان درحین تمرین مکرراًآنها را تشویق می کنند که در هر تلاش بهترین اجرای خود را نمایش دهند.این پدیده دو هدف را به دنبال دارد:

هدف اول:اجرای هر چه بهتر.                                  هدف دوم:یادگیری هر چه بیشتر.


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها