تبلیغات
معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه - یادگیری حرکتی
جمعه 29 دی 1391  08:10 ق.ظ

چرا تمرین تصادفی موثرتر است؟

تحقیقات نشان می دهد تمریناتی که آرایش تصادفی دارند نسبت به تمرینات مسدودآثار سود بخشی دارند. برای تشریح وتوجیه این نتایج چندین نظریه وجود دارد.

فرضیه فراموشی یا فاصله دهی: طبق این فرضیه،وقتی فراگیرنده پس ازتکلیف اول،تکلیف دوم را انجام می دهد،  فرایند های درگیر در انجام تکلیف دوم باعث می شود تافرایندهای تولید تکلیف اول فراموش شود.وقتی تکلیف اول پس از چند بار کوشش مجدداًارائه شود،فراگیرنده مجبور است روش انجام آن را تکرار کند.بنابراین عملکرد او در تمرین نسبتاً ضعیف است.

از طرف دیگر در تمرین مسدود اجراکننده روش انجام حرکت  در هر کوشش تمرینی را به خاطر دارد وآن را در کوشش بعدی به کار می برد.این پدیده دفعاتی راکه باید روش انجام حرکت را تولید کند کاهش می دهد.بنابراین در تمرین مسدود عملکرد بسیار خوب است،زیرا همه ی حرکات در یک زنجیره از کوششها به یاد خواهد ماند.با وجود این یادگیری ضعیف است زیرا فراگیرنده مجبور نیست که مکرراًروش انجام حرکت را به وجود آورد.  مثال:کودک10ساله ای که می خواهد به طور ذهنی چندین عمل تقسیم را انجام دهد.مثلاً21تقسیم بر7، 18تقسیم بر6،  12تقسیم بر4.در شرایط تمرین مسدود تقسیم راانجام می دهد.    دراین تمرین ابتداعدد21تقسیم بر7 است،پس از چندی تأمل وتلاش پاسخ 3راپیدا می کند. در کوشش بعدی باز هم همان اعداد تکرار می شودوبه آسانی پاسخ قبلی را به خاطر می آورد.همین عمل برای بار سوم تکرار می شودوباز هم به آسانی عدد3به دست می آید.عملکردشماکه به روش مسدود انجام شده است،اساساً کامل است .ولی مجبور نبودید فرایندهای ذهنی لازم را برای ایجاد راه حل انجام دهید (به جزبار اول).

از سوی دیگردرتمرین باآرایش تصادفی، ابتدا21بر7سپس18 رابر6وپس ازآن12بر4 تقسیم می شود.در کوشش چهارم مجدداً تقسیم عدداول انجام می شود.تاآن زمان پاسخ این مسئله  فراموش شده است،بنابراین فراگیرنده مجبور است که آنرا دوباره انجام دهد.بنابراین اجرا آهسته وتکلیف سخت است،اما یادگیری بیشتر است،چراکه فراگیرنده مجبور است هربار پاسخ را پیدا کند.

تمرین بازیابی: پیداکردن راه حل را تمرین بازیابی می گویند. زیرا فراگیرنده مجبور است اطلاعات لازم برای اجرا راازحافظه درازمدت بازیابی کند.فراگیرنده در طول تمرین تصادفی باید درهرکوشش برنامه متفاوتی را بازیابی وپارامترهای حرکت را باآن ترکیب کند،زیرا انتخابهای قبلی فراموش شده اند.  اما در تمرین مسدود،فراگیرنده از یک برنامه حرکتی وپارامترهای آن در نوبت های متوالی تقریباًبدون تغییر استفاده می کند.

خلاصه آثار سود مند تمرین تصادفی نسبت به تمرین مسدود

•          آرایش تصادفی تمرین باعث می شود که فراگیرنده راه حلهای کوتاه مدت مسئله حرکتی را پس از هر تغییر تکلیف فراموش کند.

•          این فراموشی فراگیرنده را وادار می کند تا در نوبت بعدی  مجدداًراه حل رامجدداًایجادکند که این امر برای یادگیری سودمند است.

•          تمرین تصادفی فراگیرنده راوادارمی کندتا به روش فعلی فعالتری در فرایند یادگیری درگیر شود.

•          تمرین تصادفی به فراگیرنده، حافظه معناداترومتمایزتری نسبت

به تکلیفهای گوناگون ارائه میکند.این امر حافظه را تقویت می کند.

تمرین مسدود وحس کاذب مهارت:تناقض برنامه مسدود در این است که درطول تمرین اجرای خوبی را بوجود می آورد،بدون اینکه یادگیری پایدار را باعث شده باشد.

مهارت ملاک: مهارت ملاک یعنی اعمال بخصوص وزمینه ای که فراگیرنده نهایتاًبرای آن تمرین می کند،از عمل مسدودی  که در تمرین انجام میشودبسیارمتفاوت است. تمرین مسدود در زمین تمرینی،مهارت ملاک را بخوبی شبیه سازی نمی کند.هدف کلی شبیه سازی این است که مهارت آموخته شده را به تکلیف ملاک انتقال دهید.


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها