تبلیغات
معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه - کاربردهای مختلف بازی در درمان کودکان
چهارشنبه 11 بهمن 1391  09:58 ق.ظ

درمقاله ای از Fanny Amsterآمده است بازی کودک که وسیله طبیعی او برای بیان خوداست.موجب برانگیخته شدن افکار،تجربیات ونتایج زیادی می گرددومواردی وجود داردکه درآنها بازی می تواند در درمان  کودکان  به کار رود همچنانکه دیگران  کشف کرده اند اونیز دریافته است  که بازی معانی وارزشهای زیادی برای کودک دارداز جمله  اینکه  اساس بازی فعالیتی است  که کودک درطی آن درک می کند،درمی یابدودرآن احساس راحتی می کند.

بازی بخش تفکیک ناپذیری از دنیای کودک است کودکی که موقعیت مصاحبه ی رسمی ممکن است برایش تجربه ی ناراحت کننده ای باشدهنگامی که وسیله ی بازی اشنایی را می بینداحساس راحتی بیشتری می کند.تدارک وسایل بازی یعنی تدارک  یک وسیله طبیعی ارتباط که از طریق آن مشکلات کودک می تواند به راحتی بیان شده ودردرمان به احتمال زیاد موفق گردد نیز براساس نحوه ی استفاده از آن متفاوتند بازی زمانی که برای اهداف تشخیصی ودرمانی به کار می رود یک تکنیک  است جهت دادن آگاهانه  به فعالیت  بازی موجب می شودکه درمان دارای هدف، معنی وارزش گردد.

درک ارزش بازی

بازی می تواند به عنوان درک تشخیصی کودک به کار رودمامی توانیم دربازی،توانایی کودک را برای پیوندبادیگران،پریشانی ،سختی ،محدودیتهای اشتغال، جهت پرخاشگری،درک او ازمردم،آرزوهایش وادراک او از خودش را مشاهده کنیم در بازی، رفتارها، ایده ها، احساسات وبیان کودک به ما کمک می کندتا مشکلات او را واینکه اوچگونه آنهارا می بیند بفهمیم.

محقق :حمیرا میرزایی


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها