تبلیغات
معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه - اهداف مدیریت مبتنی بر رهنمود های اسلامی و قرآنی و راهکار هایی برای وصول به اهداف

اهداف نظام مدیریت اسلامی عبارتند از:
1 - ایجاد حیات طیبیه 2 - تامین رفاه مادی 3 - تامین عدالت، 4- معنویت و اخلاق"1

آنچه مردم در سایه اسلام باید برخوردار باشند عبارتند از:
1 - معیشتی شایسته 2 - آسودگی و امنیت خاطر و آزادی فكر و اندیشه 3 - زندگی عادلانه 4 - تعالی روحی و معنوی"2

با توجه به دو بیان نقل شده به تشریح اهداف نظام اسلامی می‌پردازیم:

1 - ایجاد حیات طیبیه:
حیات طیبیه حیاتی است كه از ایمان و عمل صالح نشأت گرفته و مبتنی بر بهره مندی از دنیا و آخرت در پرتو عمل صالح است. بر این مبنا نظام اسلامی باید شرایطی را فراهم كند كه انسانها بتوانند در سایه آن شرایط از حیات طیبه برخوردار باشند. تعلیم و تربیت مبتنی بر آموزه‌های دینی مناسبات و سیستمهای صالح، قوانین و مقررات و مدیران صالح می‌توانند حیات طیبیه را بوجود آورند.

2 - تامین رفاه مادی و معیشتی شایسته:
رفاه مادی و معیشت شایسته، تریسم دورنمای جامعه‌ای است كه در آن نیازهای حیاتی انسان همچون شغل، مسكن، بهداشت، آموزش و هر آنچه به تناسب پیشرفت زمان جزئی از اسباب رفاه محسوب می‌شود فراهم گردد. بین وضعیت اقتصادی مردم و وضعیت فرهنگی جامعه رابطه تاثیر و تاثر برقرار است. اقتصاد در فرهنگ و فرهنگ در اقتصاد موثر است. ساماندهی معیشت و تأمین رفاه مادی برای حفظ هدف نهایی حكومت اسلامی كه رساندن انسانها به حیات طیبه و كمال معنوی و اخلاقی است امری ضروری و لازم است.

3 - تامین عدالت و زندگی عادلانه:
عدالت پایه تعالی و قوام جامعه است. در پرتو عدالت شكوفایی استعدادها
بهره مندی بجا از توانمندی ها، سپردن امور به صاحبان شایستگی و فضیلت، افزایش بهره وری، تامین رضایت، تعدیل ثروت، كاهش شقاق اجتماعی و طبقاتی،‌ افزایش امنیت، آرامش روحی، نزدیكی دلها به یكدیگر و در نهایت وحدت و همگرایی اجتماعی میسر خواهد شد.

4 - تعالی روحی و معنویت و اخلاق:
هدف نهایی حكومت اسلامی تأمین شرایطی است كه منجر به تعالی روحی و اخلاقی و رشد معنویت مردم شود. حكومت هماهنگ با هدف خلقت باید اسباب تهذیب نفس انسان و رشد معنوی و اخلاقی او را فراهم كند.


5 - آسودگی و امنیت خاطر و آزادی فكر و اندیشه:
آسودگی و امنیت خاطر در سایه تامین معاش، مشخص بودن حقوق انسانها، وجود ضمانت برای حفظ حقوق انسانی، امكان تعالی و رشد اخلاقی، وجود امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی و ممانعت از شعله ور شدن حرص و آز و طمع میسر خواهد شد. آزادی فكر و اندیشه، زمینه بهره مندی از قدرت تفكر و خلایت افراد را فراهم می‌كند. باید امكان انتقاد و طرح نظرات گوناگون میسر شود تا بهترین نظریه‌ها و راهكارها به جامعه ارائه شود. جامعه زنده و پویا جامعه‌ای است كه امكان بهره مندی از اندیشه آحاد جامعه را فراهم كند.
پس از مشخص شدن اهداف حكومت، اكنون به لوازم دستیابی به اهداف مذكور می‌پردازیم.


  • آخرین ویرایش:شنبه 30 شهریور 1392
آخرین پست ها