تبلیغات
معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شهرستان کرمانشاه - نقش بازی وورزش درآموزش وپرورش کودکان

بازی یکی از مهمترین موضوع های تربیتی است که درسالهای اخیر توجه بسیاری از روانشناسان و علمای تعلیم وتربیت را بخود جلب کرده است.

امروزه بازی مخصوصاً برای کودکان، اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. تحقیقات جدید نشان داده است که بازی تاثیر بسیاری دررشد بدنی وذهنی کودکان دارد.انسان بوسیله ی حواس می تواند بازیهای خارج از خود رابطه ایجاد نماید. بازی که در افراد آدمی خیلی زود شروع میشود. بازی کمک می کند، تادستگاه عصبی کودک رشد کرده. عواطف ذهن او پرورش یابد. کودک بهتر می تواند با دنیای خارج خود رابطه ایجاد نموده، وبا جامعه هم آهنگ شود.اسباب بازیهای گوناگون می توانند، برای تربیت وپرورش حواس کمک موثری باشند. تجارب اولیه کودک از اسباب بازیها و وسائلی ازآن قبیل سرچشمه می گیرند. محیطی که بازی درآن انجام می شود، بایدحتی المقدرمطبوع ودلکش باشد. تاکودک بتواند، به آزادی درآن بازی کند.

بازی به کودک فرصت میدهد با شناخت جهان خارج از خود وانطباق آن با جهان درونی (خود) نایل آید. بازی اولین قدم برای کشف کردن وشناختن اشیاء است. نوع بازی کودکان به عواملی نظیر سن ، هوش ، سلامتی جسمی، رشد، جامعه و محیط بستگی دارد.

بازی یکی از لازمه های اولیه رشد جسمانی سالم دردوران کودکی است. بازی می تواند، نقش بسیار مثبتی در رشد روانی، هیجانی وبهزیستی کودک داشته باشد. به طور مثال، کنجکاور شدید کودک، میتواند از طریق بازی ارضا شودوفرصتی مناسب به اوبدهد تاهوش خودرا تقویت نماید و موجب رشد وشکوفایی شخصیت کودک گردد.

بازی نقش آموزشی دارد ومیتواند به کودک کمک کند تاموفق شود کارهایی که در شرایط عادی برای او لذت بخش نیست. ازطریق بازی بیاموزد. بازی به کودک فرصت می دهد که به نحوی ناتوانی خودرا مورد تطابق بامعیارهای بزرگسالان واحساس بی لیاقتی ناشی از آن را جبران کنند. آنها غالباً دربازی میتوانند موفق شوند واین امر، مفهوم مثبت وسالمی از خودبه آنها می دهد که بسیار مهم است.

بازی های دسته جمعی، درهمه سنین می تواند، درانسان شور وشوق ایجاد نماید. کودکان کمترازشش سال، احتمالاً نیاز یا توانایی ناچیزی به فعالیتهای رقابت آمیز دارند در نتیجه نباید او را عجولانه درچنین موقعیت هایی قرار دارد.کودک دربازی می تواند فرصتی پیدا کندتااز قوه تخیل خود استفاده نماید. کودک از اعمال بزرگترهای خود مشتاقانه تقلید می کند ودربازی در نقش ایفا میکند.


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها